RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) RODO informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) jest F.H.U. „Dragon Mountains” Agnieszka Mazurczak, prowadząca Smocze Ranczo z siedzibą w Smogórach 31, 69-220 Ośno Lubuskie.

Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: 511 038 777 lub osobiście podczas pobytu w Smoczym Ranczu w Smogórach. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

F.H.U. „Dragon Mountains” Agnieszka Mazurczak przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie udzielonej zgody.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (rezerwacji pobytu) lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. przepisy prawa podatkowego lub bankowego).

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

  • dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Administratora szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Administratora,
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) firmy świadczące usługi wsparcia IT dla Administratora,
c) firmy świadczące usługi obsługi księgowej,
d) firmy świadczące obsługę prawną,
e) inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich i innych usług świadczonych przez Administratora będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia (z uwzględnieniem przepisów RODO):
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,     
f)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez F.H.U. „Dragon Mountains” Agnieszka Mazurczak Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

projekt

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Własną firmą wspieram siebie i swój region”, mająca na celu poprawę statusu finansowego wnioskodawcy, poprzez utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej, pozwalającej jednocześnie na realizację własnych pasji oraz rozwój obszaru objętego LSR pod względem turystycznym, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 mikroprzedsiębiorstwa, rozwój turystyczny i gospodarczy terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych do 2023 roku